13feb2023

Concurs de granturi mici pentru activiste, femei lidere și grupuri de inițiativă conduse de femei

Coaliția Națională ”Viața fără violență” lansează un program de granturi în luna februarie 2023. Acesta are drept scop dezvoltarea mișcării feministe în Republica Moldova prin împuternicirea organizațiilor, activistelor și comunităților de femei, care își desfășoară activitatea în domeniul de promovare și apărare a drepturilor femeilor și/sau implementează inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova.


Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective: 

 • Împuternicirea activistelor, femeilor lidere și comunităților de femei;
 • Implementarea inițiativelor locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie;
 • Dezvoltarea instituțională a organizațiilor membre CN și a celor partenere;
 • Suport pentru situații de criză.


Despre Finanțare
Granturile feministe sunt acordate pentru:

 • Împuternicirea activistelor, femeilor lidere și comunităților de femei;
 • Implementarea inițiativelor locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie;


Cine poate aplica pentru Granturile Feministe:
Femei și fete activiste, lidere comunitare, profesioniste în domeniul combaterii GBV și grupurile de inițiativă conduse de fete și femei.
Sunt încurajate să aplice femeile trecute prin violență, femeile și grupurile de femei din mediul rural, refugiate, cu dizabilități, de etnie Romă, din comunitatea LGBTQI+ și alte grupuri de fete și femei.


Fondul total de finanțare: 19 500 USD


Pentru ce oferim finanțare în cadrul Granturilor Feministe:


Granturi individuale
Suma maximă per grant: 1000 USD

 • prevenirea și/sau depășirea arderii psiho – emoționale, inclusiv bunăstarea emoțională și fizică: consiliere psihologică, activități sportive, de relaxare și de îngrijire a corpului, etc.
 • suport pentru dezvoltarea personală și/sau profesională individuală: vizite de studiu, evenimente, conferințe, instruiri, mentorat, etc.


Granturi colective
Suma maximă per grant: 2500 USD

 • inițiative locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie, destinate fetelor, femeilor și seniorelor, tinerelor/rilor și publicului larg, care pot include dar nu se limitează la:
  - produse mediatice;
  - activități culturale;
  - obiecte de artă;
  - activități pe subiecte, precum feminism, egalitate de gen, educație sexual-reproductivă, sănătate mintală, etc.;
  împuternicirea femeilor și dobândirea autonomiei;
  - grupuri de suport și cluburi de interese pentru fete și femei, etc.
 • co-finanțarea pentru proiecte/activități/inițiative locale pe domeniile enumerate anterior;
 • sesiuni de grijă colectivă pentru bunăstarea emoțională și fizică de grup: consiliere psihologică, activități sportive, proceduri de îngrijire a corpului, activități de relaxare; etc.


Criteriile de selecție a cererilor de finanțare:

 • Proiect aliniat cu valorile Coaliției Naționale;
 • Proiect bazat pe necesitățile reale ale comunității/aplicantei;
 • Aplicanta trebuie să promoveze o inițiativă, care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor în comunitate;
 • Acoperire geografică proporțională (prioritate se va oferi inițiativelor/aplicantelor din afara Chișinăului).

*În cadrul programului de granturi, nu vor fi susținute activități religioase și inițiative ale oricăror culturi religioase și activități cu tentă politică.


Cheltuieli neeligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Produse sau servicii ilegale;
 • Alcool, tutun și substanțe interzise prin lege;
 • Echipament militar;
 • Echipament de supraveghere;
 • Mărfuri și servicii pentru susținerea activităților poliției sau ale altor organe de drept;
 • Bunuri de lux și echipament pentru jocuri de noroc.

Durata activităților
Activitățile din cadrul programului de granturi pot fi desfășurate în perioada aprilie-octombrie 2023.


Procedura de aplicare
Pentru a participa la concursul de granturi, persoanele/grupurile de inițiativă interesate vor depune cererea de finanțare conform modelului tipizat în format word https://drive.google.com/drive/folders/1oYTfgdXw1M_Rq9Q0w3oSsYsGrdHMNBeY la adresa grant@sdvmd.net sau vor completa formularul online https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...


Formularul cererii de finanțare este disponibil și poate fi depus în limba română sau rusă.


Procesul decizional

 • Decizia de finanțare va fi luată în maxim 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererii. Evaluarea este efectuată de către echipa CN.
 • Decizia echipei de evaluare va fi comunicată atât aplicantelor selectate, cât și aplicantelor cererilor care nu au fost alese.
 • Coaliția Națională își rezervă dreptul de a refuza (cu informarea ulterioară a solicitantului) acordarea de fonduri, în cazul în care:
  - Cererea de finanțare nu va fi în concordanță cu obiectivele și necesitățile finanțate în cadrul acestui apel de granturi mici;
  - Calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare. 


Adresa, informația de contact şi depunerea cererilor de finanțare:
Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la emailul grant@sdvmd.net cu subiectul ”Întrebare Granturi Feministe” până la data de 27 februarie 2023. 


Data limită pentru transmiterea cererilor este de 03 martie 2023, ora 13.00.


Atenție! 

 • Aplicațiile transmise după termenul limită de depunere nu vor fi evaluate.
 • În cazul în care depuneți cererea de grant în format word, sigurați-vă că ați primit răspunsul de recepționare a cererii (în cazul în care nu ați primit răspunsul de recepționare în decurs de 1 zi lucrătoare după expirarea datei limită de depunere a dosarelor, scrieți un email pe adresa grant@sdvmd.net sau apelați la numărul 079029129 – Iulia Macarenco, coordonatoare de granturi.

Principiile feministe de subgrantare ale Coaliției sunt:

 • Încredere
 • Echilibru de putere
 • Axarea pe necesitățile reale
 • Cost-eficiență
 • Flexibilitate
 • Accesibilitate în aplicare și raportare
 • Transparență
 • Colaborare și participare
 • Mentorat
 • Grijă
 • Respectarea demnității

Mai mult despre principii, aflați aici


Coaliția Națională ”Viața fără violență” (CN) este o rețea la nivel național formată din 24 de organizații și instituții publice, care oferă servicii femeilor și copiilor trecuți prin violență. Coaliția Națională este parte a mișcării pentru drepturile femeilor din Republica Moldova, promovează schimbarea atitudinilor și stereotipurilor care normalizează și justifică violența, contribuie la schimbarea politicilor și legislației și încurajează femeile să devină libere, autonome și să-și trăiască viața fără violență. Despre misiunea, viziunea, valorile și obiectivele Coaliției, puteți afla aiciКонкурс маленьких грантов для активисток, женщин лидершах и инициативных груп во главе с женщинами


Национальная Коалиция запускает новую грантовую программу в феврале 2023 года. Эта грантовая программа направлена ​​на развитие феминистского движения в Республике Молдова путем расширения прав и возможностей женских организаций, активисток и сообществ, которые работают в области продвижения и защиты прав женщин и/или реализуют инициативы которые способствуют улучшению жизни девушек и женщин в Республике Молдова.


Программа будет направлена ​​на достижение следующих целей:

1) Расширение прав и возможностей активисток, женщин-лидеров и женских сообществ;

2) Реализация местных инициатив в сфере предупреждения и борьбы с насилием в отношении девочек и женщин и насилием в семье;

3) Институциональное развитие организаций-членов НК и партнерских организаций;

4) Кризисная поддержка.


О финансировании

Феминистские гранты выдаются для:

- Расширение возможностей активисток, женщин-лидерок и женских сообществ;

- Реализация местных инициатив в сфере предупреждения и борьбы с насилием в отношении девочек и женщин и насилием в семье;


Кто может подать заявку на феминистские гранты:

Женщины и девушки активистки, лидерки сообществ, специалистки в области борьбе с гендерным насилием и насилия в семье; и инициативные группы, возглавляемые девушками и женщинами.

Жертвы насилия, женщины из сельских местностях, беженки, женщины с инвалидностью, Рома, ЛГБТQИ+ и другие группы девушек и женщин приглашаются к подаче заявок.

 

Общий фонд финансирование: 19 500 USD.


На что мы предлагаем финансирование в рамках феминистских грантов:


Индивидуальные гранты

Максимальная сумма на грант: 1000 USD

- профилактика и/или преодоление психоэмоционального выгорания, включая эмоциональное и физическое благополучие: психологическое консультирование, занятия спортом, релаксация и уход за телом;

- поддержка индивидуального личного и/или профессионального развития: ознакомительные поездки (study visits), мероприятия, конференции, обучение, наставничество и т.д.


Коллективные гранты

Максимальная сумма на грант: 2500 USD

- местные инициативы в области предотвращения и борьбы с насилием в отношении девочек и женщин и насилием в семье, направленные на девочек, женщин и пожилых людей, молодежь и широкую общественность, которые могут включать, но не ограничиваться:

 • медиапродукты;
 • культурные мероприятия;
 • произведения искусства;
 • мероприятия по таким темам, как феминизм, гендерное равенство, сексуально-репродуктивное образование, психическое здоровье и т.д.;
 • расширение прав и возможностей женщин и обретение автономии;
 • группы поддержки и клубы по интересам для девушек и женщин;

- софинансирование местных проектов/мероприятий/инициатив в перечисленных выше областях;

- сеансы коллективного ухода за эмоциональным и физическим состоянием группы: психологическое консультирование, занятия спортом, процедуры по уходу за телом, релаксационные мероприятия; итд


Критерии отбора заявок на финансирование:

 

В процессе оценки будут учитываться следующие критерии:

- Проект соответствует ценностям Национальной Коалиции;

- Проект, основанный на реальных потребностях сообщества/заявительницы;

- Заявительница должна продвигать инициативу, которая способствует улучшению жизни девушек и женщин в сообществе;

- Пропорциональный географический охват (приоритет будет отдан инициативам/кандидаткам из-за пределов Кишинева).

 

*В рамках программы грантов не будет поддерживаться религиозная деятельность и инициативы любых религиозных культур и деятельность с политическим подтекстом.

 

Неприемлемые расходы:

Следующие категории расходов не подлежат финансированию:

 • Долги, штрафы и другие расходы, связанные с этими долгами;
 • Штрафы и расходы, связанные с юридическими спорами и судебными разбирательствами;
 • Финансовые потери или потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в будущем;
 • Приобретение земли или зданий;
 • Кредиты и кредиты предлагаемые третьим сторонам;
 • Незаконные продукты или услуги;
 • Алкоголь, табак и запрещенные законом вещества;
 • Военная техника;
 • Оборудование наблюдения;
 • Товары и услуги для обеспечения деятельности полиции или других правоохранительных органов;
 • Предметы роскоши и оборудование азартных игр.

Продолжительность деятельности

Мероприятия по грантовой программе могут осуществляться начиная с апреля и до октября 2023 года.

 

Заявка на грант

Для участия в грантовом конкурсе заинтересованным лицам/инициативным группам необходимо подать заявку на финансирование по образцу в формате word https://drive.google.com/drive/folders/1oYTfgdXw1M_Rq9Q0w3oSsYsGrdHMNBeY?fbclid=IwAR112zB-dWZw6t-CrwRRZnrzFZ8NyMP2AcGVmr_hdeI8YyM5pJn8MFhw0PQ на адрес grant@sdvmd.net или заполнить форму по ссылке ниже https://forms.office.com/e/AgdzCJ5gxy


Форма заявки на финансирование доступна и может быть подана на румынском или русском языках.

*в форме онлайн-заявки - русскоязычная версия доступна в правом верхнем углу формы


Процесс отбора

Решение о финансировании будет принято в течение максимум 10 рабочих дней с момента подачи заявки. Оценка проводится командой НК. Решение будет сообщено как отобранным заявительницам, так и тем заявки которых не были выбраны.

Национальная коалиция оставляет за собой право отказать в предоставлении средств в случае, если:

 • Запрос на финансированиене не будет соответствовать целям и потребностям, финансируемых в рамках этого конкурса малых грантов;
 • Качество представленных предложений не будет соответствовать указанным выше критериям и/или требованиям отбора.


Адрес, контактная информация и подача заявок на финансирование:

Вопросы по этому конкурсу можно отправлять на адрес grant@sdvmd.net с пометкой «Вопрос о феминистских грантах» до 27 февраля 2023 года.


Крайний срок подачи заявок – 3 марта 2023 г., 13:00 (по молдавскому времени).

 

Внимание! 

 • Заявки, поданные после истечения срока подачи, рассматриваться не будут.
 • Если вы подаете заявку на грант в формате word, убедитесь, что вы получили ответ о получении заявки (если вы не получили ответ о получении в течение 1 рабочего дня после окончания срока подачи файлов, напишите электронное письмо для получения гранта @sdvmd.net или по телефону 079029129 - Юлия Макаренко, координаторка грантов).

Феминистские принципы предоставления грантов[1] Коалиции:

 • Доверие
 • Баланс силы
 • Ориентация на реальные потребности
 • Экономическая эффективность
 • Гибкость
 • Доступность в подачи на грант и отчетности
 • Прозрачность
 • Сотрудничество и участие
 • Наставничество
 • Забота
 • Уважение достоинства

Национальная коалиция «Жизнь без насилия» (НК) — национальная сеть, состоящая из 24 организаций и общественных учреждений, которые предостовляют услуги женщинам и детям, подвергшимся насилию. Национальная коалиция является частью движения за права женщин в Республике Молдова, способствует изменению взглядов и стереотипов, которые нормализуют и оправдывают насилие, способствует изменению законодательства и призывает женщин стать свободными и автономнымиб чтобы жить без насилия.[1]

Миссия Национальной коалиции состоит в том, чтобы способствовать жизни без насилия в отношении девочек, женщин и детей.

Adaugă comentariu

alta varianta