„Conferința Internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete și a violenței domestice” ediția 2023 

Participă Conferința Internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete și a violenței domestice. Înregistrează-te aici la Conferință. Te așteptăm alături de noi ca să discutăm și să găsim soluții pentru un prezent și viitor sigur, cu drepturi egale pentru fiecare și fără violență.

Eseu: „Prima dată când m-am simțit suficientă”

Eseul „Prima data când m-am simțit suficientă” de Elena Morari a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea mobilei

Denumirea organiza ț iei contractante: Asocia ț ia Ob ș teasc ă Coali ț ia Na ț ional ă Via ț a f ă r ă Violen ță (AO CNVFV) Datele de contact ale organiza ț iei contractante: tel: (+373) 69 253 558, e- mail: office@sdvmd.net Persoana de contact: Vera Acostandei, tel: +373 79303285 , e-mail: tender@sdvmd.net Obiectul achizi ț iei: mobil ă pentru centru de resurse Num ă rul concursului: CNVFV230 4 din 29 septembrie 2023 CONTEXT: AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea mobilei în cadrul Centrului de Resurse pentru Femei. Scopul principal al acestei achiziții este de a dezvolta și de a promova o prezență activă și eficientă pe platformele online și de social media pentru a oferi informații relevante și suport pentru comunitatea largă.

Eseu: Oprirea de urgență

Eseul „Oprirea de urgență” de Lina Vîju a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Eseu: „Seara în care l-am urât prima dată pe tata”

Eseul „Seara în care l-am urât prima dată pe tata” a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Termen extins: Cerere de ofertă de la companii care prestează lucrări de reparație

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea răspunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugiaților la nivel regional și național”, care are scopul de a susține organizațiile neguvernamentale în consolidarea răspunsului multisectorial al acestora și furnizarea de servicii adresate victimelor violenței în bază de gen (VBG) și a violenței împotriva femeilor (VÎF), finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lansează invitația de participare la tenderul cu privire la contractarea unei companii care să efectueze lucrări de renovare în spațiul dedicat Centrului de Resurse. Accesează caietul de sarcini: https://forms.office.com/e/yVz18AyX03

Asociația Obștească Coaliția Națională Viața fără Violență (AO CNVFV) solicită o ofertă pentru achiziționarea echipamentelor IT. Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 29 iunie 2023 Vezi mai jos criteriile de evaluare a ofertelor.

Ana Nani, avocată în cadrul Centrului Internațional „La Strada”, despre noile modificări legislative ce țin de dreptul victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie

Pe 17 noiembrie curent, Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege cu scopul îmbunătățirii mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Proiectul de lege a fost susținut, cu votul a 55 de deputați/te. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Justiției, la propunerea mai multe organizații ale societății civile, iar obiectivul ei este de a fortifica drepturile victimelor infracțiunilor de violență în familie și a infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală, prin adaptarea cadrului normativ intern la standardele și practicile internaționale. În acest sens, ne-am propus să discutăm cu avocata, Ana Nani, de la Centrul Internațional „La Strada”, organizație care a participat la procesul de elaborare a acestui proiect de lege.

Continuăm să fim alături de fetele și femeile noastre prin tot ceea ce facem

În perioada 1-3 noiembrie 2022 s-a desfășurat cea de-a patra ediție de FemCamp. În această ediție am continuat tradiția de a desfășura acest FemCamp în format mixt, astfel am avut șapte participante din Ucraina și opt din Republica Moldova.

Eforturile de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, intensificate printr-un Acord de colaborare semnat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Un Acord de colaborare în vederea coordonării și susținerii eforturilor comune pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie a fost semnat între Coaliția Națională ”Viața fără violență”, reprezentată de coordonatoarea Veronika Teleuca și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, reprezentat de Secretara de stat Felicia Bechtoldt.