REGULAMENTUL COALIŢIEI NAȚIONALE VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

PARTEA 1. Dispoziţii generale 

1.1. Coaliţia Națională ”Viața fără Violență în Familie”, denumită în continuare „Coaliţia”, este un for al prestatorilor de servicii în domeniul violenței in familie – asociații obștești și instituții publice, constituită pe 29 aprilie 2014, o formațiune neinstituționalizată creată prin libera manifestare a voinţei, în vederea realizării în comun a scopurilor şi sarcinilor determinate de principiile stipulate în Declarația de constituire a Coaliției și prezentul Regulament.

1.2. Misiunea Coaliţiei este de a promova respectarea drepturilor omului ale victimelor violenței în familie, de a contribui la eliminarea violenței împotriva femeilor și copiilor la nivel personal și în societate, pentru a crea o societate fără violență.

Obiectivele principale ale Coaliției sunt:

promovarea drepturilor și intereselor victimelor violenței în familie prin crearea platformei unice pentru lobby și advocacy în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

susținerea și oferirea serviciilor la nivel de comunitate, inclusiv a  programelor de reabilitare, asistență și protecție, pentru femeile și copii abuzați, și programelor pentru abuzatori;

susținerea inițiativelor de educare și sensibilizare a publicului în domeniul violenței în familie;

contribuirea la elaborarea și îmbunătățirea legislației, politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și standardelor de asistență victimelor violenței în familie și programelor pentru agresori

susținerea membrilor Coaliției prin instruirea, asistența tehnică și consolidarea capacităților lor instituționale.  

Coaliția este o platformă unică constituită din membri implicați activ, cu pasiune și viziune unică de a crea  un dialog constructiv, pentru a genera idei și soluții viabile pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie. 

1.3. Pentru transpunerea în viaţă a Declarației de principii și a Regulamentului prezent al Coaliţiei sunt create următoarele organe: Adunarea Generală, Consiliul de Administrare, denumit în continuare ”Consiliu” şi Secretariatul Coaliţiei, denumit în continuare „Secretariat”.

1.4. În procesul desfăşurării activităţii comune, membrii Coaliţiei se conduc de următoarele principii:

 • -  Principiul  paticipării  în mod activ la planificarea și implementarea acțiunilor comune.
 • - Principiul de parteneriat  bazat pe încredere în buna intenție a fiecărui partener.
 • - Principiul transparenței în toate activitățile și proiectele derulate în cadrul Coaliției.

- Principiul comunicării constructive care presupune valorificarea fiecărui membru, exprimarea liberă,  păstrarea relațiilor pozitive dintre membri, identificarea soluțiilor și respectarea diversității prin  adoptarea în comun a deciziilor și respectarea acestora de către toți membrii Coaliției neprejudicirea în nici un fel a imaginii Coaliției sau a membrilor ei.

Principiul neafilierii poitice - organizațiile care aderă la această coaliție sunt prestatori de servicii în domeniul violenței în familie (asociații obștești și instituții publice) care nu au caracter politic și nu desfășoară activități politice.

1.5. Valorile ce vor sta la baza unei comunicări eficiente și libere în cadrul Coaliției sunt:

 • - Onestitate;
 • - Respect reciproc al opiniei și/sau persoanei;
 • - Deschidere spre comunicare constructivă;
 • - Responsabilitate;
 • - Implicare;
 • - Atitudine pozitivă;
 • - Confidențialitate;
 • - Încredere reciprocă;
 • - Etică personală și profesională.

PARTEA 2. Membrii Coaliţiei 

2.1. Membru al Coaliţiei poate deveni orice persoană fizică și juridică și fizică, asociație obștească sau instituție publică din  Republica Moldova, ce prestează de cel puțin 3 ani servicii de asistență subiecților violenței în familie și copiilor acestora. 

2.2. Aderarea la Coaliție se realizează prin depunerea la Secretariatul Coaliției, pentru a fi examinat de Consiliu, a unui dosar care va conține următoarele documente: pentru persoanele fizice – cererea de aderare, scrisoarea de intenții și CV-ul acesteia, pentru persoanele juridice - statutul organizației, cererea de aderare, un raport de activitate al organizației, certificatul de atribuire a codului fiscal. Organizația/persoana fizică care aderă,  semnează Declarația de principii.

 2.3. Secretariatul va informa membrii Coaliției despre cererea de aderare a noului membru. Membrii Coaliției vor transmite comentarii privind cererea de aderare a persoanei fizice/juridice în scris (posibil prin e-mail) timp de 7 zile. Decizia de conferire a calităţii de membru se adoptă de Consiliu la următoarea ședință după depunerea actelor, iar Secretariatul Coaliției va comunica în scris doar membrilor acceptați (posibil prin e-mail) despre decizia luată până la următoarea şedinţă a Coaliției.

2.4. Persoanele fizice sau juridice care doresc să obțină calitatea de membru  observator (fără drept de vot)  vor depune cerere la Secretariatul Coaliției care o va transmite pentru aprobare  Consiliului în condițiile generale prevăzute de Regulament

 

2.5. Membrii Coaliției pot fi:

 • Membri cu drepturi depline;
 • Membri observatori (fără drept de vot);
 • Membri de onoare (fără drept de vot) – (de exemplu: reprezentanți ai organizației-donator, personalități marcante)
 • 2.6. Membrii cu drept de vot ai Coaliției sunt în drept:

 Să ia parte la şedinţele Consiliului;

Să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Coaliției;

Să candideze la locul de membru în Consiliul Coaliţiei;

Să aleagă membrii Consiliului;

Să solicite de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Coaliţiei;

Să aibă acces la informaţii disponibile privind activităţile şi sursele de finanţare ale Coaliției, coordonate de Secretariat;

Să propună Adunării Generale și Consiliului subiecte pentru ordinea de zi;

Să propună  modificări pentru Regulament sau Declarația de principii;

Să solicite convocarea ședințelor extraordinare ale Coaliției;

Să participe la soluționarea conflictelor prin vot majoritar;

beneficieze de activități de instruire în cadrul Coaliției;

Să beneficieze de oportunități de finanțare pentru realizarea misiunii Coaliției;

Să se retragă din Coaliție.

2.7. Membrii cu drept de vot ai Coaliţiei sunt obligaţi:

Să desemneze o persoană în calitate de reprezentant, prin intermediul căreia își vor exercita funcțiile de membru. În caz de schimbare/revocare a acestuia, membrul urmează să anunțe în decurs de 7 zile Secretariatul Coaliției despre aceasta. Reprezentantul desemnat de organizație participă la votare din numele membrului colectiv.

Să respecte prevederile prezentului Regulament;

Să participe necondiționat şi activ la activitățile Coaliţiei;

Să promoveze valorile Coaliției;

Să răspundă la solicitările Secretariatului;

Să să comunice eficient;

Să nu comită acțiuni din numele Coaliției care ar prejudicia imaginea acesteia sau a altor membri ai Coaliţiei;

2.8. Membrii observatori (fără drept de vot) și membrii de onoare beneficiază de toate drepturile prevăzute de prezentul Regulament cu excepția dreptului de vot și de a candida pentru organele de conducere.

2.9. Membrii de onoare sunt personalități notorii care promovează valorile Coaliției,  activitatea cărora corespunde principiilor prevăzute în Declarația de principii și Ei sunt desemnați de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului pe un termen și mandat stabilit.   

2.10.  Nerespectarea prezentului Regulament şi/sau a prevederilor Declarației de principii atrage după sine pierderea calității de membru cu drept de vot sau excluderea din Coaliţie. Membrul care și-a pierdut calitatea de membru sau a fost exclus din Coaliție poate depune cerere de redobîndire.

PARTEA 3. Adunarea Generală

3.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Coaliției compus din membrii cu drept de vot;

3.2. Ședințele Adunării Generale sunt publice, la care pot participa inclusiv membrii observatori, membri de onoare  și alți participanți, persoane fizice sau juridice.

3.2. Adunarea Generală se întrunește  o dată la șase luni sau la necesitate;

3.3. Deciziile sunt adoptate prin votul majorității membrilor prezenți;

3.4. Cvorumul Adunării Generale constituie jumătate plus unu din membrii cu drept de vot;

3.5. Alegerea Consiliului va avea loc prin vot secret, iar restul deciziilor prin vot deschis.

3.6. Adunarea Generală va decide asupra calității de membru observator al Coaliției, al membrului de onoare, membru al Consiliului și pierderea calității de membru observator al Coaliției și de membru  al Consiliului.

3.7 Adunarea Generală va aproba Planului strategic, politicele interne ale Coaliției, inclusiv de Comunicare ale Coaliției și soluționare a conflictelor și alte documente.

 

PARTEA 4. Consiliul de Administrare al Coaliţiei (în continuare - Consiliul) 

4.1.Consiliul este organul de conducere al Coaliției, care asigură funcționarea Coaliției între ședințele Adunării Generale, fiind compus din 7 membri, reprezentând spectrul serviciilor prestate de către membrii Coaliției.

Astfel, în Consiliu vor fi desemnați reprezentanți din:

Servicii de intervenție de zi – 2 membri ;

Servicii de plasament/adăpost  - 2 membri;

Linia fierbinte – 1 membru;

Serviciile pentru agresori – 1 membru;

Servicii pentru copii – 1 membru.

4.2. Mandatul în cadrul Consiliului este deținut pentru un termen de 1 an, cu posibilitatea realegerii pentru al doilea mandat consecutiv.

      4.3. Consiliul Coaliției are următoarele drepturi/competenţe:

Elaborează proiectul Planului strategic, politicele interne ale Coaliției, inclusiv de Comunicare ale Coaliției și soluționare a conflictelor, adoptate de Adunarea generală;

adoptă decizii în numele Coaliției;

aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;

adoptă conferirea,  şi retragerea calității de membru cu drept de vot al Coaliţiei;

reprezintă Coaliţia în exterior atât în relaţiile sale cu diferite organizaţii şi instituţii, cât şi în cadrul a diverse evenimente, conferinţe, instruiri etc.

4.4. Deciziile sunt adoptate prin votul majorității membrilor Consiliului.

4.5. Pierderea calităţii de membru al Consiliului are loc în următoarele situaţii:

retragerea benevolă din cadrul Consiliului / Coaliţiei;

lipsa nejustificată de la două şedinţe ale Consiliului;

promovarea unor acţiuni care contravin prezentului Regulament şi/sau Declarației de principii.

4.6. Pentru soluționarea unor probleme curente conform obiectivelor principale ae Coaliției, Consiliul poate crea grupuri de lucru ad-hoc, care vor elabora și propune către Consiliu și Adunarea Generală documente, propuneri, inițiative, etc.  

PARTEA 5. Şedinţele Consiliului 

5.1. Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Coaliţiei.

5.2. Ședinţele Consiliului au loc nu mai rar de o dată la două luni.Ordinea de zi a şedinţei este elaborată de către Secretariat în consultare cu membrii Consiliului fiind ulterior transmisă membrilor Coaliţiei pentru informare cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă.

5.3. Şedinţele extraordinare pot fi convocate la solicitarea cel puțin a unui membru al Consiliului/Coaliției sau în situaţii care cer decizii/ acţiuni urgente. Solictarea va fi transmisă  Secretariatului. care va organiza în termen cel mult 3 zile adunarea Consiliului,

5.4. Deciziile Consiliului vor fi aduse la cunoştinţa membrilor Coaliţiei prin intermediul proceselor verbale ale şedinţelor care vor fi transmise ulterior tuturor membrilor Coaliţiei în timp de 5 zile prin e-mail.

PARTEA 6. Secretariatul Coaliţiei (în continuare - Secretariat) 

6.1. Secretariatul este organul executiv al Coaliției și asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Coaliției și Adunării Generale. Secretariatul Coaliției realizează atât sarcini care țin de activitatea internă a Coaliției, cât și sarcini de reprezentare în exterior a Coaliției.

6.2. Funcţiile Secretariatului:

asigură comunicarea internă (între membrii Coaliţiei) și externă în numele Consiliului/Coaliției (cu mass-media, opinia publică, donatorii, comunitatea internațională);

difuzează informaţii despre activitatea Coaliţiei;

organizează întâlnirile Consiliului/Coaliţiei cu delegaţii internaţionale, finanţatori, organele de stat;

participă la seminare, conferințe şi alte evenimente în numele Coaliției;

coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Coaliţiei;

contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei;

pregăteşte şedinţele Consiliului/ Adunării Generale şi întocmeşte procesele verbale;

preia solicitările organizaţiilor interesate de a deveni membri ai Coaliției şi le transmite  spre analiză şi aprobare Consiliului;

elaborează și prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate.

transmite deciziile Consiliului/Adunării Generale, membrilor Coaliției în termen de 5 zile.

 6.2. Secretariatul Coaliţiei este asigurat de către o organizație membră sau de către  personalul angajat prin intermediul proiectelor coordonate de Secretariat. Numărul şi componența va fi stabilită în dependență de strategia Coaliției și după necesitate.

.

PARTEA 7. Dispoziţii finale

 

7.1. Membrii Coaliției sunt responsabili de monitorizarea respectării prezentului Regulament.

7.2. Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Coaliţiei sunt rezolvate pe cale amiabilă.  

 
Adaugă comentariu

alta varianta