MEMORANDUM de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Părțile semnatare ale prezentului Memorandum sunt Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”.

Recunoscînd violența în familie și față de femei o violare gravă a drepturilor omului și o formă de discriminare care necesită o continuă atenție din partea statutului și societății civile;

Înțelegînd că violența pe criteriu de gen (sau violența față de femei și violența domestică) nu este o problemă privată dar necesită unificarea şi coordonarea eforturilor organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor și autorităților pubice în vederea prevenirii și combaterii acestui fenomen;

Pornind de la responsabilităţile și angajamentele internationale ale Republicii Moldova în domeniul promovării și asigurării drepturilor victimelor violenței pe criteriu de gen, asumate prin semnarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) și obligațiile specific de a asigura implemntarea prevederilor acesteia din cadrul Evaluării Periodice Universale realizată  de Consiliul pentru Drepturile Omului,;

Promovînd semnarea și ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);

Acționînd în temeiul Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie;

Reieșind din atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Fmiliei în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi barbați și prevenirii violenţei în familie stipulate în Regulamentul de activitate al Minsterului și misiunea Coaliției Naționale stipulate în Declarația de Principii a Coaliției:

Au convenit asupra celor ce urmează: 

I. Obiectivul Memorandumului:

Consolidarea parteneriatului dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” în vederea coordonării acțiunilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și promovarea toleranței ”zero” față de violența în familie și față de femei:

II. Responsabilitățile părților:

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei:

Implementarea în colaborare cu Coaliția Națională a Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie;

Elaborarea şi promovarea standardelor minime de calitate pentru toate tipurile de servicii sociale adresate victimelor violenţei în familie;

Acordarea suportului metodologic în crearea serviciilor adresate victimelor violenţei în familie și agresorilor;

Instituirea și menținerea serviciului de asistenţă telefonică gratuită, care oferă consiliere apelanţilor în regim de 24 din 24 ore, 7 zile din săptămână privind prevenirea violenţei în familie şi serviciile disponibile pentru subiecţii violenţei;

Crearea unei pagini web privind violența în familie;

Elaborarea raportului anual public privind prevenirea și combaterea violenței în famile; 

Organizarea și desfășurarea evenimentelor și campaniilor tematice și periodice privind informarea și sensibilizarea publicului.


Coaliția Națională:

 • Acordarea suportului și expertizei în procesul de elaborare a documentelor de politici și cadrului normativ;
 • Acordarea suportului în procesul de implimentare a Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • Monitorizarea și evaluarea implimentării cadrului normativ;
 • Participarea și organizarea evenimentelor publice, a campaniilor tematice și periodice pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și față de femei;
 • Furnizarea de date statistice compilate privind violența în familie și femei.

III. Vizibilitate

Părțile sunt de acord că orice colaborare trebuie făcută publică și sunt de acord să recunoască expres contribuția și rolul fiecărei părți în documente de informare care se referă la această colaborare. Fiecare dintre Părți va utiliza logo-ul, numele și contribuția celeilalte Părți după obținerea unui acord prealabil a Părții semnatare.

IV. Întrarea în vigoare, Durată, Denunțare, Amendamente

Prezentul Memorandum întră în vigoare de la data semnării.

Prezentul Memorandum va avea o durată de .......ani, cu posibilitatea prelungirii pe perioade ulterioare de ...ani. Memorandumul poate fi modificat sau reziliat de oricare dintre Părți, cu notificarea în scris a ceilalte Părți cu cel puțin o săptămînă.




 1. Cu bucurie și admirație, am aflat de la o clientă de la serviciul nostru că a aplicat la Coaliția Națională și ne-a împărtășit despre inovarea recentă, "MEMORANDUM de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei". Această inițiativă valoroasă aduce împreună părțile semnatare - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”.

  Memorandumul recunoaște violența în familie și împotriva femeilor ca o încălcare gravă a drepturilor omului și o formă de discriminare, solicitând atenție continuă din partea statului și societății civile. Cu convingerea că violența de gen nu este o problemă privată, ci necesită eforturi unite, organizații neguvernamentale, instituții și autorități publice se angajează să prevină și să combată acest fenomen.

  Coaliția Națională și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, conștiente de responsabilitățile și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova privind drepturile victimelor violenței de gen, cooperează în implementarea Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie. De asemenea, contribuie la elaborarea și promovarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate victimelor violenței în familie.

  Noi, cu colegii de la CasaAuto.md, suntem profund impresionați de inițiativa acestor organizații și recunoaștem importanța eforturilor lor în construirea unei societăți mai sigure și echitabile. Mulțumim pentru această informație valoroasă și susținem cu entuziasm astfel de acțiuni în beneficiul comunității noastre.

  Reply

Adaugă comentariu

alta varianta