Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea mobilei

Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea mobilei

Denumirea organiza ț iei contractante: Asocia ț ia Ob ș teasc ă Coali ț ia Na ț ional ă Via ț a f ă r ă Violen ță (AO CNVFV) Datele de contact ale organiza ț iei contractante: tel: (+373) 69 253 558, e- mail: office@sdvmd.net Persoana de contact: Vera Acostandei, tel: +373 79303285 , e-mail: tender@sdvmd.net Obiectul achizi ț iei: mobil ă pentru centru de resurse Num ă rul concursului: CNVFV230 4 din 29 septembrie 2023 CONTEXT: AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea mobilei în cadrul Centrului de Resurse pentru Femei. Scopul principal al acestei achiziții este de a dezvolta și de a promova o prezență activă și eficientă pe platformele online și de social media pentru a oferi informații relevante și suport pentru comunitatea largă.


Eseu: Oprirea de urgență

Eseu: Oprirea de urgență

Eseul „Oprirea de urgență” de Lina Vîju a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.


Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea echipamentului IT pentru dotarea a Centrului de Resurse. Scopul anun ț ului este identificarea ș i selectarea a celor mai bune oferte privind echipamentului IT pentru dotarea centrului, dup ă cum urmeaz ă :


Eseu: „Seara în care l-am urât prima dată pe tata”

Eseu: „Seara în care l-am urât prima dată pe tata”

Eseul „Seara în care l-am urât prima dată pe tata” a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.


Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe. Prin acest program de granturi, vrem să încurajăm dezvoltarea mișcării feministe în Republica Moldova prin împuternicirea organizațiilor, activistelor și comunităților de femei, care își desfășoară activitatea în domeniul de promovare și apărare a drepturilor femeilor și/sau implementează inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova. Află mai multe despre suma granturilor și criteriile de eligibilitate. Pentru a aplica, completează formularul. Programul de Granturi Feministe a fost lansat de către Coaliția Națională în februarie 2023. În primul apel de granturi, 18 femei din întreaga țară au beneficiat de granturi individuale pentru a încuraja și susține dezvoltarea lor personală, precum și de granturi colective pentru inițiative locale de prevenire și combatere a violenței și pentru îmbunătățirea calității vieții femeilor din diferite regiuni. Programul de Granturi Feministe a fost lansat de Coaliția Națională „Viața fără Violență”, cu sprijinul financiar al Fundației OAK prin intermediul Fundației ARC.